Lotus & Lapis Smokey Quartz Point

Lotus & Lapis

£6.00

Smokey Quartz Polished Point

Origin Brazil

Hand picked and ethically sourced.